"Sen här, I föraktare, och förundren eder, och bliven till intet; ty en gärning utför jag i edra dagar, en gärning som I alls icke skullen tro, om den förtäljdes för eder." (Apg. 13:41)

Förakt är en avskyvärd synd, men nog så vanlig. Akta dig för att få in förakt i ditt hjärta. För föraktet kommer att utestänga dig från Guds välsignelser.

"Ja men jag föraktar inte Guds gärning, även om jag kanske kan förakta någon avfällig kristen eller syndig människa ibland!"

Ja, det räcker. Det är vad detta bibelordet säger. Det står inte "se här ni föraktare av Guds verk", utan bara "ni föraktare". Alltså, föraktet I SIG är en sådan synd att den gör dig blind för Guds verk.

Det finns en mängd bibelord som varnar för förakt. Här är några:

"Ytterligare framställde han denna liknelse för somliga som förtröstade på sig själva och menade sig vara rättfärdiga, under det att de föraktade andra." (Luk. 18:9)

Den historien känner vi. Fariseen i templet som "tackade Gud" för att han inte var som andra. Och så var han värre än dem, just därför att han föraktade dem.

"Den som äter må icke förakta den som icke äter. Ej heller må den som icke äter döma den som äter; ty Gud har upptagit honom," (Rom. 14:3)

Denna är en varning för att förakta olikheter i en och samma tro. Kristna behöver inte ha samma sedvänjor i allt, och vi får inte förakta dem som ser eller upplever perifera saker annorlunda än vi. Som om vi vore bättre. Gud ser detta, och utkräver dom över oss i sådana fall.

"Men du, varför dömer du din broder? Och du åter, varför föraktar du din broder? Vi skola ju alla en gång stå inför Guds domstol. (Rom. 14:10)

"Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud - ja, det som ingenting var - för att han skulle göra det till intet, som någonting var. (1 Kor. 1:28)

"Förakten icke profetiskt tal," (1 Tess. 5:20)

Detta ord är förknippat med det första. Förakt för bröder kommer att få dig att förakta även äkta profetiskt tal, och du kommer att förakta Guds gärning i dina dagar, de dagar du skulle fått upplevt stora välsignelser. Nu hade du förakt i ditt hjärta och kunde inte tro Guds gärning. Vilka förluster.

"Ty vem är den som vill förakta den ringa begynnelsens dag, när dessa sju glädjas över att se murlodet i Serubbabels hand, dessa HERRENS ögon, som överfara hela jorden?" (Sak. 4:10)

Samma sak där, föraktaren kan inte se ett gott Guds verk i sin ringa begynnelse. Föraktaren ser bara bristerna, avsaknaden av fulländning, och när fulländningen kommer, är föraktaren så blind att han inte kan se och ta emot någonting. Utestängd, från nåden och välsignelserna.

Föraktaren kännetecknas av hånfullhet, som ju ligger nära föraktet. Föraktaren sörjer inte över de brister han ser, han hånar dem. För föraktaren är bristerna inte en gemensam brist, utan i sitt högmod tror han att han kan distansera sig och bara skratta åt sin broders fattigdom. Men om min broder är fattig, är inte jag också fattig då? Är man lemmar i samma kropp är det i alla fall så, och hur kan man skratta åt att ens egna kroppsdelar förtvinar?
...

Hur undviker man föraktet? Antagligen just genom att se på andra som lemmar i samma kropp, som delaktiga i samma öde. Sina egna familjemedlemmar föraktar man inte, man hjälper dem i stället.

(Och vad gäller icketroende människor, så är vi ändå del av samma mänsklighet, även om vi troende på sätt och vis tillhör en ny skapelse.)


"Den är utan vett, som visar förakt för sin nästa; en man med förstånd tiger stilla." (Ords. 11:12)

"Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom, men den som fruktar budet, han får vedergällning." (Ords. 13:13)

"Den som fruktar HERREN, han vandrar i redlighet, men den som föraktar honom, han går krokiga vägar." (Ords. 14:2)

"Den som visar förakt för sin nästa, han begår synd, men säll är den som förbarmar sig över de betryckta." (Ords. 14:21)

"Huru kunde jag så hata tuktan, huru kunde mitt hjärta så förakta tillrättavisning!" (Ords. 5:12)

"Sen till, att I icke förakten någon av dessa små; ty jag säger eder att deras änglar i himmelen alltid se min himmelske Faders ansikte." (Matt. 18:10)
...


Använd ett bibelprogram och slå upp alla versar där ordet förakt ingår, så kommer Skriften själv att fortsätta predika.
___

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Technorati